Objecte, Funcions i Competències

Objecte

L’objecte de Turisme de Lleida és definir la política turística de l’Excm. Ajuntament de
Lleida i executar-la, dur a terme aquelles accions que reforcin la consideració de Lleida
com a centre turístic .
Les funcions per tant de Turisme de Lleida són:

 • Promoure la presència activa de la Corporació en el mercat turístic, promoure la
  coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme de la ciutat i fomentar la
  comercialització dels productes turístics de Lleida.
 • Promoure i gestionar els serveis turístics d’informació i dinamització turística i
  realitzar i estimular tot tipus d’activitats, que suposin un enriquiment del temps de
  lleure.
 • Impulsar la creació, millora i protecció dels productes turístics de la ciutat de Lleida.
 • Gestionar i explotar equipaments, establiments i altres productes i recursos
  turístics que se li encomanin i se li adscriguin per qualsevol de les formes establertes
  en l’ordenament jurídic i participar en la gestió d’aquells que siguin titularitat d’altres
  ens públics o privats.
 • Promoure l’oferta turística de la ciutat de Lleida.

Funcions i competències

 •  Per aconseguir el seu objecte, sense perjudici de les funcions tuïtives reservades
  als òrgans de l’Ajuntament, Turisme de Lleida està facultat per:
 • Fer totes les actuacions que estiguin directament i indirectament relacionades amb
  els objectius esmentats en l’article anterior i que es derivin de l’aplicació de la
  normativa vigent.
 • Administrar el seu patrimoni així com els béns que li hagin estat adscrits
 •  Adquirir, gravar i renunciar a drets i assumir obligacions.
 • Adquirir, posseir, alienar i arrendar bens mobles i immobles, acceptar herències,
  llegats i donacions amb els requisits i les limitacions que estableix la normativa que
  li és d’aplicació.
 • Obtenir subvencions i altres ajudes d’entitats públiques o de particulars.
 • Contractar personal, obres, serveis i subministraments.
 • Dissenyar i aprovar la seva pròpia organització interna, així com el seu
  funcionament intern.
 • Realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics congruents amb la finalitat de la
  institució
 • Exercitar accions judicials i administratives.
 • Establir convenis de tot tipus amb entitats públiques i privades en relació amb
  l’objecte de Turisme de Lleida.
 • Percebre i recaptar les quantitats que s’estableixen per la prestació dels serveis
  atribuïts a Turisme de Lleida.
 • Qualsevol altre que li sigui encomanada per l’Ajuntament.

Partners

Ciutats amb caràcter Moturisme Interreg Poctefa Inno4agro Ciudades Ave Renfe